Услуги

Обучения

 

Обучение и развитие на персонала 

Обучението е изключително важна част от управлението на човешките ресурси, тъй като има за цел да подобри и развие съществуващите знания и умения на Вашите служители. То трябва да бъде в съответствие с приоритетите на организацията и същевременно да повиши тяхната мотивация.

Ето защо ние организираме и провеждаме обучeния в различни области:

 • Презентационни умения;
 • Умения за работа с клиенти;
 • Ефективна бизнес комуникация;
 • Умения за работа в екип;
 • Ефективно управление на времето и стреса;
 • Мотивационни обучения;
 • Продажбени умения;
 • Управление на конфликти;
 • Лидерски умения.

В зависимост от спецификата на Вашите нужди обученията могат да бъдат с различна продължителност и структура. Така ние винаги се стараем поднесената информация да е максимално практически насочена, а организираните дискусии да са с примери от реалната практика.

Обученията включат следните методики: лекции, дискусии, анализ на казуси, делови игри, тестове, обсъждане и консултиране по проблемни ситуации.

Е-обучения от ново поколение

Това е един иновативен подход, който поставя учебните ресурси в центъра. Така се акцентира върху практическите дейности, създават се условия за работа в екип и се изгражда чувство за принадлежност.

Предимства и възможности:

 • Спестяване на време и пари;
 • По-голяма дълбочина на застъпените сфери;
 • Модулна организация на съдържанието, за по-голяма прегледност и по-лесно запомняне;
 • Личностно-ориентирани образователни програми;
 • Практическа ориентация на съдържанието и дейностите;
 • Диалогичен характер;
 • Възможност за многократно преглеждане на включените теми, в удобно време;
 • Ролеви ситуации;
 • Тест и оценка след всяко ниво.