Услуги

Лизинг на персонал

Лизингът на персонал е услуга, предлагаща възможност да наемете служители, които формално имат договорни отношения с Левъл Ейч ЕООД, но реално работят във Вашата компания.

Услугата се регламентира с договор между Левъл Ейч ЕООД и Вашата компания, а взаимоотношенията със служителите се регламентират с договор между тях и Левъл Ейч ЕООД.

Вие ще идентифицирате служителите, които ще бъдат назначени, условията по наемането им, местоработата им, срока на наемане, както и всички специфични условия за работа в компанията.

Случаи, в които можете да използвате услугата

 • Ограничения в щата или бюджета за фонд “Работна заплата”;
 • Липса на отдел Личен състав и ТРЗ в рамките на компанията и произтичащите от това затруднения, по отношение изпълнението на всички формалности, в съответствие с действащото българско трудово законодателство;
 • Временни проекти, изискващи допълнителен човешки ресурс – промоции и маркетингови кампании, сезонно наемане на работна ръка, временни назначения;
 • Отсъствие на служител по болест за по-дълъг период от време;
 • Отпуска за бременност и раждане, както и майчинство;
 • Малки организации, за които не е рентабилно да извършват сами администрирането на персонала;
 • Стремеж към намаляване на административната тежест върху специалистите по човешки ресурси в съответната компания;
 • Избягване на големи разходи, свързани с търсенето на персонал.

Предимства на услугата

 • Освобождаване от цялата дейност, свързана с т.нар. Личен състав и ТРЗ
 • Спестяване на разходи, свързани с назначаването на служители, които да се занимават с тази дейност;
 • Спестяване на разходи за оборудване на работни места, хардуер и специализиран софтуер;
 • Спестяване на разходи свързани с адвокатски хонорари и консултации;
 • Освобождаване от необходимостта непрекъснато да се следят промените в трудовото и осигурителното законодателство;
 • Позволява наемане на служители при различни условия – пълно или ненормирано работно време, за определен период и др.
 • Осигуряване на качествено провеждане на подбор и минимизиране на риска от неподходящи назначения – възможност първо да опознаете новите служители и да ги назначите на по-късен етап, без да поемате риск;
 • Не се накърнява фирменият имидж при съкращаване на персонала;
 • Заплащане само на реално отработените часове;
 • Гъвкав брой на служителите според нуждите.